AE Marketing ฝ่ายขายและดูแลลูกค้า

ขอบเขตงาน

1.ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่
2.เสนอการขาย สื่อโฆษณา Event Production และ สื่อ off line & online
3.ปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

คุณสมบัติ

1.อายุ 25ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2.จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด โฆษณา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
3.มีประสบการณ์ในงานขาย, การประสานงาน หรืองานด้านประชาสัมพันธ์
4.มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบปฏิภาณดี สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6.หากมีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณา งาน Event ( 1 ปีขึ้นไป) และมีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.สามารถเริ่มงานได้ทันที
อัตราเงินเดือน 14,000 – 20,000+ (มีค่าคอมมิชชั่น และโบนัสเพิ่มต่างหาก)

หมายเหตุ : ส่ง RESUME / PORTFOLIO หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ(รับพิจารณาเฉพาะผู้แนบประวัติการทำงานมาด้วยเท่านั้น
ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครพร้อมแนบประวัติและส่ง E-mail : Social@wscreations.co.th)