Admin social media 1 อัตรา อายุ 25+

ขอบเขตงาน

 1. ดูแลและรับผิดชอบ สื่อ Online ทั้งหมดของบริษัท
 2. วางแผน และพัฒนากิจกรรมด้านการตลาด ผ่านทางช่องทาง Social Media
 3. คิดสร้างสรรค์ ผลิต content ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ ทั้งในรูปแบบการเขียนและรูปแบบอื่นๆ
 4. ยิง Facebook Ads เป็น ดูแลงานหลังบ้าน พวก digital page / web / อัพคอนเท้น ยิงโฆษณา เพจเป็น ชอบงานด้าน social media และมีความรู้ดูแลระบบพร้อมทั้งวิเคราะห์การทำงานได้ดี
 5. ประสานงานกับทีมงาน เช่น กราฟิก / กองบก. เพื่อนำเสนอ ไอเดีย ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

คุณสมบัติ

 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
 3. มีความเข้าใจและสามารถทำงานในด้าน Content Writing, Creative, Social Media
 4. สามารถเขียนบทความ ได้ หลากหลายประเภท เช่น ความสวย ความงาม ผม หน้า เล็บ แฟชั่น ดารา รักในงานเขียนสร้างสรรค์ผลงานได้ในทุกรูปแบบ และสื่อสารได้ออกมาตรงตามจุดประสงค์ เพื่อนำเสนอผ่านสื่อ Online ในช่องทาง Social Media ต่างๆ (FB Web App) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ด้วย
 5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน มีทักษะในการแก้ปัญหาและจัดการปัญหาได้ดี และทำงานล่วงเวลาได้ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน
 6. สามารถเริ่มงานได้ทันที
  อัตราเงินเดือน 14,000 – 20,000+

——————————————————————————–
การเข้างาน จันทร์-เสาร์ เข้า 9.30-18.30 น. (**บริษัทฯ หยุดเสาร์ที่ 1 กับ 3/เดือน)
สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. โบนัสประจำปี และปรับเงินเดือนประจำปี (พิจารณาจากการทำงาน)

หมายเหตุ : ส่ง RESUME / PORTFOLIO หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ(รับพิจารณาเฉพาะผู้แนบประวัติการทำงานมาด้วยเท่านั้น
ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครพร้อมแนบประวัติและส่ง E-mail : Social@wscreations.co.th)